Otázka:

Potrebovala by som definíciu (resp. charakteristiku) jazykovej a uzuálnej normy a ich vzájomného vzťahu z hľadiska dynamiky (vývoja) jazyka. Mohli by ste mi odporučiť aj vhodnú publikáciu, kde k tejto problematike nájdem širšie vysvetlenie?

Heslá:

úzus, norma, uzuálna norma

Odpoveď:

 

Úlohou jazykovej poradne je radiť v praktických otázkach týkajúcich sa jazykového prejavu. Odborné názory na teoretické otázky, ako je definícia uzuálnej normy, sa zvyčajne rôznia, sú predmetom odbornej diskusie, vyvíjajú sa a niekedy sa v súvislosti s tým istým pojmom používajú odlišné termíny. Preto na ne nemožno odpovedať stručne a jednoznačne. Odporúčame Vám prečítať si článok Jozefa Mlacka Zmeny zloženia frazémy v texte, ktorý vyšiel v časopise Kultúra slova v roku 1986 (roč. 20, číslo 6, s. 197 – 204). Nájdete ho v elektronickej podobe na stránke http://www.juls.savba.sk/ediela/ks/1986/6/ks1986-6.lq.pdf.

J. Mlacek rozlišuje systémovú normu (čo by mohlo korešpondovať s jazykovou normou) a uzuálnu normu. Otázke vzťahu jazykovej normy a úzu (tu sa nepoužíva termín uzuálna norma) sa venuje napr. Martin Ološtiak v článku Norma, úzus, kodifikácia vo vzťahu k anglickým antroponymám v slovenčine (Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 6, s. 321 – 335) na

http://www.juls.savba.sk/ediela/sr/2003/6/sr2003_6.pdf.


Otázka z 01. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu úzus