Otázka:

Môže sa e-mail písať aj ako mail? Ako sa tieto slová skloňujú?

Heslá:

e-mail, email, mejl, mail

Odpoveď:

Podoba slova mail je správna. Okrem nej sú prípustné aj podoby e-mail, email, mejl. 

Keď sa anglické slová e-mail, email udomácnili v slovnej zásobe slovenčiny, z hľadiska skloňovania sa zaradili do skupiny rovnako zakončených prevzatých slov ako email (vo význame „vrchná lesklá náterová hmota“), detail, koktail/kokteil, ktoré sa skloňujú pravidelne podľa vzoru dub a v lokáli jednotného čísla majú pádovú príponu -e, teda na emaile, o detaile, v kokteile. V Pravidlách slovenského pravopisu (1998, 2010, 2013), v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka A – H (2006) sa preto pri slovách e-mail, email uvádza lokálová prípona -e. Väčšina prevzatých slov zakončených na l však má v lokáli jednotného čísla príponu -i, napr. tunel – v tuneli, hotel – o hoteli, flanel – na flaneli. Akiste aj pod ich vplyvom sa prípona -i začala používať aj pri slovách e-mail, email, mail, mejl. Túto skutočnosť už reflektuje Slovník súčasného slovenského jazyka M – N (2015, pozri www.slovnik.juls.savba.sk ), kde sa pri slovách mail, mejl uvádza variantná prípona -li/-le. Analogicky možno tieto prípony použiť aj pre slovo e-mail, resp. email

 Otázka z 17. 09. 2003 bola zodpovedaná dňa 18. 09. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 8 odpovedí k heslu e-mail