Otázka:

Je spisovné slovo rezort a od neho odvodené slová rezortný a vnútrorezortný?

Heslá:

rezort, vnútrorezortný

Odpoveď:

Slovo rezort vo význame „odbor, oblasť pôsobnosti (centrálneho orgánu)“ aj prídavné meno rezortný sú správne a uvádzajú sa v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk). Zložené prídavné meno vnútrorezortný vo význame „ktorý je vnútri rezortu, týkajúci sa pomerov vnútri rezortu“ je správne utvorené, podobne ako napr. prídavné mená vnútrokoaličný, vnútropodnikový, vnútrostranícky.

 

 


Otázka z 17. 09. 2009 bola zodpovedaná dňa 18. 09. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu rezort