Otázka:

Prečo sa píše dvaja Mikuláši? Prečo nie Mikulášovia?

Heslá:

Mikuláš, Mikulášovia, mikuláši

Odpoveď:

Mužské rodné mená zakončené na spoluhlásky alebo na samohlásku -o sa v slovenčine skloňujú podľa vzoru chlap s tým, že v nominatíve množného čísla majú príponu -ovia, napríklad Jozef – Jozefovia, Peter – Petrovia, Filip – Filipovia, Romeo – Romeovia. Príponu -ovia  má v nominatíve množného čísla aj meno Mikuláš – Mikulášovia. Základná prípona pri vzore chlap je však prípona -i, t. j. chlap – chlapi, herec – herci, poslanec – poslanci, čert – čerti. Pri niektorých podstatných menách vzoru chlap sú (alebo donedávna boli) v nominatíve množného čísla dvojtvary, napr. muž – muži mužovia, svat – svati svatovia, lodivod –lodivodi i lodivodovia, choreograf – choreografi choreografovia,  filozof – filozofi filozofovia, ekonóm – ekonómi ekonómovia, cár – cári cárovia, apoštol – apoštoli apoštolovia, posol – posli poslovia, v minulosti aj staríci staríkovia, epici epikoviaklasici klasikovia, Íri Írovia atď. Tvary nominatívu množného čísla zakončené na -i sú pri dvojtvaroch progresívnejšie ako tvary na -ovia, ktoré sú čoraz zriedkavejšie. Niekedy sa odlišnými tvarmi  nominatívu vyjadruje aj odlišný význam, napr. cynici  sú„bezcitní a bezohľadní ľudia“ a cynikovia sú „stúpenci antického filozofického smeru“.

            Aj od pôvodného mužského osobného mena Mikuláš sa v slovenčine odštiepili ďalšie významy, čo sa odrazilo aj v gramatickej a pravopisnej rovine. Názov mesta Mikuláš (Liptovský Mikuláš, Borský Mikuláš) je neživotné podstatné meno vzoru stroj (bývam v Mikuláši, dva Mikuláše). Hovorový názov dňa 6. decembra  – Mikuláša – má v akuzatíve jednotného čísla životné skloňovanie na Mikuláša, ale lokál jednotného čísla sa tvorí podľa vzoru stroj, t. j.  po Mikuláši sa začína predvianočný zhon. Všeobecné podstatné meno, apelativizované hovorové pomenovanie mikulášskej nádielky (dostal bohatého mikuláša) sa skloňuje podľa vzoru chlap (používajú sa iba tvary jednotného čísla) a píše sa s malým začiatočným písmenom, t. j. mikuláš. V pripravovanom treťom zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka sa v predbežnom spracovaní hesla Mikuláš uvádza aj ďalší význam všeobecného podstatného mena mikuláš, a to „čokoládové figúrky alebo ozdoby s motívom sv. Mikuláša“. V tomto význame má slovo mikuláš v nominatíve jednotného čísla tvar mikuláši, napr. čokoládoví čerti a mikuláši. Toto spracovanie je odrazom skutočnosti, že pri zovšeobecnenom výraze mikuláš, ktorý sa už nechápe ako vlastné meno, sa začal v jazykovej praxi tvoriť nominatív množného čísla s progresívnejšou príponou -i, pričom sa zrejme uplatnila analógia so slovom čerti, s ktorým sa často spája.


Otázka z 21. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 28. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Mikuláš