Otázka:

Chovné zariadenie určené na chov zvierat je zvieratník alebo zverinec. Štátne orgány od nás požadujú používať pojem zvieratník. Je to správne?

Heslá:

zverinec, zvieratník, zvernica, zverník

Odpoveď:

 Súbor (cudzokrajných) zvierat na chov a vystavovanie, ale aj súbor klietok a prevozných zariadení pre tieto zvieratá (najmä v cirkuse) sa podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (2003) nazýva zverinec, napr. cirkusový zverinec, ale aj Centrálny zverinec Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. Môžete sa o tom presvedčiť v slovenských lexikografických príručkách na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk. V Synonymickom slovníku (2004) na tejto stránke sa síce hodnotí výraz zverinec ako zastaraný, ale iba vo význame „zoologická záhrada“, lebo tento význam sa už v súčasnosti slovom zverinec nevyjadruje. Predpokladáme, že z tohto hodnotenia vyplynulo nedorozumenie – odmietanie slova zverinec aj vo význame „súbor klietok a prevozných zariadení pre zvieratá“.   

 Slovo zvieratník má v slovenčine úplne iný význam – nazýva sa ním pás oblohy pozdĺž zdanlivej dráhy slnka rozdelený na 12 súhvezdí, ktoré sú pomenované väčšinou podľa zvierat.

Upozorňujeme, že v slovenčine máme aj podstatné mená zvernica zverník. Ide o synonymá, t. j. slová s rovnakým významom, ktorými sa pomenúva „ohradené miesto v prírode na dochovávanie divej zveri, napr. zubria, danielia zvernica, chránená zvernica/chránený zverník, prírodná zvernica/prírodný zverník. Obe slová – zverník zvernica – sú spisovné výrazy, ich nespisovný ekvivalent je obora.

 


Otázka z 15. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zverinec