Otázka:

Akú predložku mám použiť so slovom smernica v názve smernice? Ja považujem za správne takéto použitie: smernica pre niekoho, o niečom, resp. na niečo.

Heslá:

pre, smernica

Odpoveď:

 

V zásade s Vami súhlasíme, Vaša schéma používania predložiek na, pre, o v súvislosti so slovom smernica je logická a zodpovedá významom týchto predložiek.

            Predložka pre sa však používa aj vo význame, ktorý Ján Horecký nazval vymedzovací. Ide o spojenia, v ktorých sa predložkou pre vymedzuje oblasť pôsobenia, ako výbor pre cestovný ruch, komisia pre ľudské práva, agentúra pre rozvoj podnikania, Ústav pre kontrolu liečiv, ako aj časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu a v súvislosti s osobaminapr. odborný asistent pre výskum, vládny zmocnenec pre ľudské práva. K spojeniam s predložkou pre vo vymedzovacom význame zaraďuje Horecký aj spojenia, v ktorých sa predložkou pre vymedzuje rozsah pôsobenia predchádzajúceho slova, ako zásady pre pamiatkovú starostlivosť, smernice pre hromadnú prepravu osôb, metodická smernica pre správnu laboratórnu prax, podmienky pre účasť na súťaži. V minulosti sa podobné vzťahy vyjadrovali častejšie bezpredložkovými spojeniami, ako napríklad zásady pamiatkovej starostlivosti, podmienky účasti na súťaži, alebo aj inými predložkami, napr. smernice o hromadnej preprave osôb, metodická smernica o správnej laboratórnej praxi. Dnes ide o jednu z oblastí, v ktorej prevládlo používanie predložky pre.

Spájateľnosť predložky pre vo vymedzovacom význame je však obmedzená. Napríklad spájanie preložky pre s činnostnými podstatnými menami sa považuje za vyslovene nesprávne a názvy ako smernica pre používanie mobilov, interná smernica pre vedenie účtovníctva, smernica pre povinné striedanie 5. ročníkov, smernica pre hospodárenie a finančnú činnosť či smernica pre poskytovanie stravných lístkov, ktoré sa dnes tvoria zrejme aj pod vplyvom cudzích jazykov, nemožno v kontexte spisovnej slovenčiny akceptovať. Tu všade by bola náležitá väzba s predložkou o (smernica o používaní mobilov, o vedení účtovníctva atď.)


Otázka z 14. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 11 odpovedí k heslu pre