Otázka:

Dobrý deň, ako sa označuje mesiace roka číslovkou? Mám využiť radové čislovky?

Heslá:

číslovky

Odpoveď:

Na označenie mesiacov roka číslovkou sa používajú radové číslovky, napr. 1. (prvý mesiac – január), 3. (tretí mesiac – marec), 9. (deviaty mesiac – september). Rok sa v takýchto typoch vyjadrení ustálene označuje základnou číslovkou, napr. 1965 (tisícdeväťstošesťdesiatpäť), 2007 (dvetisícsedem). Zápis časového rozpätia niekoľkých celých mesiacov (napr. prvého polroka 2009) odporúčame uvádzať v podobe 1. – 6. 2009 – prvý až šiesty mesiac roku dvetisícdeväť/január až jún dvetisícdeväť. 


Otázka z 21. 07. 2009 bola zodpovedaná dňa 23. 07. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 13 odpovedí k heslu číslovky