Otázka:

Slová obloha a kyslík sú abstraktné alebo konkrétne podstatné mená?

Heslá:

abstraktné a konkrétne podstatné mená, kyslík, obloha, domov

Odpoveď:

 

Slová obloha (zdanlivá klenba nad zemským povrchom) a kyslík sú konkrétne podstatné mená, slovo kyslík sa v rámci konkrétnych podstatných mien zaraďuje medzi látkové podstatné mená.

Predstava, že konkrétne podstatné mená sú iba pomenovania vecí, ktoré možno uchopiť, je mylná. Konkrétne podstatné mená sú pomenovania (relatívne) samostatne existujúcich substancií (hmatateľných aj nehmatateľných, napr. dom, strom, ujo, mačka, drevo, ale aj vietor, vzduch, para, kyslík, obloha, oblak), ako aj pomenovania fiktívnych bytostí (anjel, víla, jednorožec). Abstraktné podstatné mená pomenúvajú deje, duševné stavy, vzťahy a vlastnosti, ktorých existencia je viazaná na nositeľov, pôvodcov a pod. a väčšina z nich vznikla zo slovies, prídavných mien alebo z prísloviek. Patria medzi ne výrazy ako beh, spánok, spev, vlastníctvo, rozum, cit, krása, dobro, zlo, spravodlivosť, právo, začiatok, koniec, blízkosť a pod.

 

Medzi konkrétnymi a abstraktnými podstatnými menami nie je pevná hranica. V určitých kontextoch a významoch môže byť niektoré slovo abstraktné podstatné meno a v inom kontexte môže byť to isté slovo konkrétne podstatné meno. Napríklad slovo dohoda s významom „dosiahnutie zhody“ je abstraktné podstatné meno a dohoda ako „písomnosť, dokument“ je konkrétne podstatné meno. Slovo domov sa používa vo významoch „miesto, kde človek býva“, napr. teplo domova; stratiť, opustiť svoj domov; hľadáme domov pre psíka,   alebo „zariadenie poskytujúce spoločné ubytovanie a iné služby“, napr. domov sociálnych služieb; detský domov. V týchto významoch, kde je slovo domov  v podstate zameniteľné so slovom dom, ide o konkrétne podstatné meno. Slovo domov sa však niekedy používa aj v abstraktnejších významoch. Napríklad v spojeniach ako pocit domova a túžiť po vlastnom domove (vo význame „túžiť niekam patriť, mať rodinu“) možno považovať slovo domov za abstraktné podstatné meno.


Otázka z 06. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu abstraktné a konkrétne podstatné mená