Otázka:

Existujú systémové aj systemické koncepcie rodinnej terapie? Aký je medzi nimi rozdiel?

Heslá:

systémový, systemický, systematický

Odpoveď:

 

V slovníkoch slovenského jazyka vrátane slovenských slovníkov cudzích slov sa uvádzajú iba prídavné mená systémový systematický. Napriek tomu sme v databáze Slovenského národného korpusu prim-6.0.30-public-sk našli 382 výskytov prídavného mena systemický v rozličných slovenských textoch – väčšinou v súvislosti s pojmami ako prístup, koučovanie, kouč, práca, manažér, terapia, napr. Systemickou terapiou, resp. psychoterapiou rozumieme v súlade s terminológiou používanou u nás liečenie psychologickými prostriedkami. Na porovnanie prídavné meno systémový sa v korpuse našlo 11 003-krát a prídavné meno systematický 6 504-krát. Predpokladáme, že tvar prídavného mena systemický sa dostal do slovenčiny z angličtiny (možno aj cez češtinu, kde sa tento výraz používa častejšie). V angličtine majú prídavné meno systematic (systematický, metodický, týkajúci sa vedeckého systému) a prídavné meno systemic (systémový aj systematický). Anglické prídavné meno systemic sa do slovenčiny prekladá väčšinou ako systémový, napr. systemic error – systémová chyba, systemic statistics – systémová štatistika, systemic couching – systémové koučovanie, systemic rheumatic disease – systémové reumatické ochorenie či systemic therapy – systémová terapia. Aj z definícií spojení ako systemický prístup v znení „systemický prístup berie do úvahy celý systém a všetky vzťahy v ňom zahrnuté“ vyplýva, že na pomenovanie takto definovaného prístupu v slovenčine postačí prídavné meno systémový, ktorým sa v slovenčine vyjadruje význam „týkajúci sa systému, založený na prístupe k skúmaným javom ako k systému“, a preberanie prídavného mena systemický má za dôsledok iba zbytočné rozkolísanie terminológie. V súvislosti s koncepciou sa v slovenčine používa väčšinou spojenie systémová koncepcia (na internete výskyt 2 750-krát). Slovné spojenie systemická koncepcia sa vyskytlo iba raz.

           


Otázka z 06. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu systémový