Otázka:

Ako sa píše spojenie "mesto/Mesto Modra", keď ide o pomenovanie právnickej osoby?

Heslá:

mesto/Mesto Modra

Odpoveď:

 

Pri názvoch sídel a ich častí sú podľa Pravidiel slovenského pravopisu slová ako mesto, obec či mestská časť iba druhové označenia, ktoré nie sú súčasťou vlastného mena. Nedávna snaha úradníkov písať názvy právnych subjektov (právnických osôb) typu Mesto Modra, Hlavné mesto Bratislava, ale aj Obec Trenčianska Turná či Mestská časť Bratislava-Ružinov s veľkým začiatočným písmenom vniesla chaos do písania podstatných mien mesto a obec, akoaj do písania názvov sídelných objektov. Už pri samotnej voľbe názvu, ktorý má slúžiť ako vlastné meno, by sa mali brať do úvahy aj zásady slovenského pravopisu. O tom, že nesprávna tvorba pomenovaní miest a obcí vo funkcii orgánov v podobe Mesto Modra nevyplýva zo zákonov, ale je iba dôsledkom ich nesprávnej interpretácie, svedčí napríklad aj text z metodického usmernenia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR o vydávaní záväzných stanovísk obcí ako dotknutých orgánov v správnych konaniach podľa stavebného zákona, z ktorého citujeme: „Podľa ustanovenia § 140a ods. 1 písm. b) stavebného zákona obec na účely správnych konaní plní tiež funkciu dotknutého orgánu oprávneného vydávať záväzné stanoviská podľa stavebného zákona,a to za podmienky, že obec nie je stavebným úradom  podľa tohto zákona  a konanie sa týka stavby alebo pozemku na jej území. Pričom v zmysle § 140a ods. 2 na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a mesta Košice sú dotknutými orgánmi mestské časti, ak podľa Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonáva kompetencie stavebného úradu hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava alebo podľa Štatútu mesta Košice kompetencie stavebného úradu vykonáva mesto Košice. Ak kompetencie stavebného úradu vykonáva mestská časť, dotknutým orgánom je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava alebo mesto Košice.“ V citovanom texte sa ani v prípade pomenovania samosprávnych orgánov nepíše slovo mesto ani spojenie hlavné mesto SR s veľkým začiatočným písmenom.V spojeniach typu mesto Modra obec Trenčianska Turná treba písať slová mesto a obec s malým začiatočným písmenom bez ohľadu na to, či sa ním pomenúva mesto a obec ako geografický objekt alebo ako orgán samosprávy. S veľkým začiatočným písmenom je náležité písať takéto spojenia iba na začiatku textu, napríklad v záhlaví listu, na začiatku nápisu na úradnej pečiatke a pod.

 


Otázka z 06. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 06. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mesto/Mesto Modra