Otázka:

Ako sa píšu telefónne čísla pri uvádzaní medzinárodnej alebo regionálnej predvoľby? Používa sa lomka alebo medzery?

Heslá:

telefónne čísla

Odpoveď:

Podľa STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností sa účastnícke telefónne čísla členia na dvojmiestne skupiny číslic oddelené medzerou, pričom nepárny počet číslic sa podľa potreby organizácie uvádza trojmiestnym číslom na začiatku alebo na konci, napr. 12 34 56, 123 45 67, 12 34 567. Medzimestské i medzinárodné smerovacie čísla sa uvádzajú pred účastníckym telefónnym číslom a oddeľujú sa od neho lomkou: 0842/123 45, 00421/842/123 45. Pri písaní čísel mobilných telefónov sa štvormiestne predvoľby jednotlivých operátorov oddeľujú medzerou od telefónneho čísla účastníka. Číslo účastníka sa člení na trojmiestne skupiny číslic oddelené medzerou, napr. 0901 123 456. Podľa potreby sa môže uviesť medzinárodná predvoľba krajiny, ktorá sa od čísla mobilného telefónu (bez nuly na začiatku) oddeľuje lomkou: 00421/901 123 456.             

 


Otázka z 01. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu telefónne čísla