Otázka:

V zákone o súdnych znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch sa uvádzajú termíny "znalečné" a "tlmočné", ktorými sa označuje odmena pre znalcov a tlmočníkov. Sú tieto termíny utvorené správne?

Heslá:

znalečné, znalecké, tlmočné

Odpoveď:

Slová pomenúvajúce rozličné druhy poplatkov sa tvoria od slovesných základov, napr. balné baliť, cestovné cestovať, parkovné parkovať, odškodné odškodniť, alebo od podstatných mien, napr. nájomné nájom, poštovné ← pošta, manipulačné manipulácia, vodné voda. Ide o spodstatnené prídavné mená, z ktorých niektoré majú dvojslovný náprotivok, napr. manipulačný poplatok – manipulačné. Slovo znalečné zachytáva starší Slovník slovenského jazyka (5. zv., 1965) ako právnický termín s významom „odmena za znalecký posudok pri súde“. Česko-slovenský slovník (1976) pri hesle znalečné uvádza ako slovenský ekvivalent slovo znalcovské s rovnakým výkladom, aký uvádza Slovník slovenského jazyka. Slovo znalečné ani slovo znalcovské novší Krátky slovník slovenského jazyka (2003) nezachytáva. Ak vychádzame z citovaného výkladu významu slov znalečné znalcovské, obe vznikli z opisného pomenovania, ktorého motivujúcim výrazom je slovné spojenie znalecký posudok, resp. prídavné meno znalecký, odvodené od podstatného mena znalec. Odmena za znalecký posudok pri súde by sa preto mala volať znalecké.

Pri pomenovaní odmeny za tlmočnícky výkon možno vychádzať zo slovesa tlmočiť a príslušnú odmenu nazvať tlmočné alebo sa možno opierať o prídavné meno tlmočnícky a odmenu pomenovať tlmočnícke.


Otázka z 30. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu znalečné