Otázka:

V úvode preambuly Ústavy SR sa píše: My národ slovenský...Nemalo by byť slovné spojenie národ slovenský vyčlenené čiarkou?

Heslá:

my Slováci, my národ slovenský, preambula

Odpoveď:

V rozličných textoch autori rozlične chápu spojenie typu my Slováci, a preto sa stretávame s dvoma variantmi jeho zápisu. V Pravidlách slovenského pravopisu (2008, s. 100, poznámka) sa vo vete My Slováci od vekov žijeme medzi Tatrami a Dunajom hodnotí vetný člen Slováci ako tesný prívlastok stojaci za nadradeným členom a nevyčleňuje sa čiarkami. V niektorých vetách sa však slovo Slováci považuje podľa širšieho kontextu za prístavok (vo význame „my, čiže  Slováci,...“). Takéto vyjadrenie je zriedkavejšie, má expresívne zafarbenie a v hovorenom prejave by sa odlíšilo aj intonáciou (pauzami na mieste čiaroka dôrazom na slove Slováci).

Vo vyjadreniach ako My národ slovenský, pamätajúc... považujeme spojenie národ slovenský za tesný prívlastok, ktorý sa nevyčleňuje čiarkami. Čiarkou sa vyčleňuje iba prechodníková konštrukcia pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť. Podobne sa tesný prívlastok nevyčleňuje ani vo vete ... teda my občania Slovenskej republiky uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave.

            Text preambuly Ústavy Slovenskej republiky v podobe, v akej sa v súčasnosti dostal do škôl, zodpovedá slovenskému pravopisu. Variant textu s čiarkami (My, národ slovenský,...) v Zbierke zákonov č. 460/1992 odráža spomínanú nejednotnosť chápania podobných spojení a z pravopisného hľadiska nemožno ani túto verziu jednoznačne odmietnuť. Rozdiel oboch verzií by sa prejavil pri hlasnom čítaní (prednášaní) textu.


Otázka z 29. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 06. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu my Slováci