Otázka:

Je slovo snehánky spisovné? Môžem ho používať?

Heslá:

snehánky, prehánky, snehové prehánky

Odpoveď:

 

Slovo snehánky vo význame „snehové prehánky“ pochádza z češtiny, kde sa používa v podobe sněhánky. Autorstvo tohto nového slova sa pripisuje moderátorke počasia jednej českej súkromnej televízie, ktorá ho použila pri predpovedi počasia (podľa niektorých zdrojov z internetu išlo pôvodne o prerieknutie). Prostredníctvom médií sa toto slovo natoľko rozšírilo, že sa zaradilo aj do 2. zväzku publikácie Slovník neologizmů. Nová slova v češtině z roku 2004.

Slovo snehánky možno zaradiť do skupiny príležitostných slov, pri ktorých tvorení sa uplatňujú aj netypické slovotvorné postupy. Vzniklo skrížením dvoch slov z dvojslovného pomenovania snehové prehánky, pričom motiváciou bola spoločná časť oboch slov zložená z písmen -eh- (prvá časť slova – sn- – je z prídavného mena snehové, za ňou nasleduje spoločná časť -eh- a prípona -ánky zo slova prehánky).

Používanie slova snehánky možno pripustiť v neoficiálnych (hovorených) prejavoch, v predpovedi počasia v médiách by sa však mala uprednostňovať ustálená meteorologická terminológia.  

 


Otázka z 07. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 09. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu snehánky