Otázka:

Čo znamenajú a ako sa používajú výrazy fundraising a fundraiser?

Heslá:

fundraising, fundraiser

Odpoveď:

 

V súvislosti s rozvojom neziskových organizácií sa novšie stretávame s anglickým pomenovaním činnosti zameranej na získavanie finančných prostriedkov – fundraising (výslov. [fandrajzing]). Toto anglické zložené slovo sa skladá z dvoch častí: fund s významom „fond, finančné prostriedky“ a raising s významom „získavanie, hromadenie, zveľaďovanie“. Osoba  poverená získavaním peňazí alebo organizácia zameraná na získavanie peňazí na dobročinné účely sa po anglicky nazýva fundraiser (výslov. [fandrajzer]). Prevzaté slová fundraising a fundraiser zatiaľ nie sú spracované v slovenských lexikografických príručkách, a to ani v slovníkoch cudzích slov, ani v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (písmená a – g), ale v jazykovej praxi sa v slovenčine tieto slová používajú. V susednom Česku ich zaradili spolu s prídavným menom fundraisingový do 2. zväzku výkladového slovníka neologizmov Nová slova v češtině (Academia, 2004).

            Cudzie slová fundraiser fundraising sú v slovenčine pre mnohých používateľov zatiaľ nové a významovo nepriezračné,  preto sa pri nich v texte často uvádza v zátvorke vysvetlenie významu. Vzhľadom na to, že v slovenčine nemáme významovo rovnocenný domáci ekvivalent na pomenovanie daných pojmov, považujeme ich prevzatie za opodstatnené.  Podstatné meno fundraiser sa skloňuje ako životné podstatné meno mužského rodu podľa vzoru chlap (samohláska e sa pri skloňovaní zachováva), neživotné podstatné meno mužského rodu fundraising sa skloňuje podľa vzoru dub a v lokáli jednotného čísla má tvar (o) fundraisingu.


Otázka z 25. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 31. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu fundraising