Otázka:

Je slovo štatutár spisovné alebo je lepšie používať spojenie štatutárny zástupca?

Heslá:

štatutár, štatutárny zástupca

Odpoveď:

Slovo štatutár je spisovný výraz, ktorým sa odborne pomenúva osoba, ktorá má (získala) určitý štatút (t. j. právny vzťah), napríklad štatút utečenca. Slovom štatutár sa skrátene nazýva aj štatutárny zástupca, t. j. osoba oprávnená konať v mene organizácie, firmy, obce a pod. Slovo štatutár v tomto význame sa vo Veľkom slovníku cudzích slov (2008) hodnotí ako hovorový výraz, čo znamená, že ide o spisovný výraz, ktorého používanie sa po štylistickej stránke obmedzuje na neoficiálny jazykový prejav – v oficiálnom prejave by sa malo uprednostňovať zložené pomenovanie štatutárny zástupca. V súčasnosti sa však slovo štatutár používa v slovenčine najmä v tomto (druhom) význame a jeho príznakovosť sa už prakticky nepociťuje.


Otázka z 22. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 31. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu štatutár