Otázka:

Titul Bc. je obyčajná skratka alebo iniciálová?

Heslá:

skratky, iniciálové skratky

Odpoveď:

 

            Iniciálové skratky sa tvoria z viacslovných pomenovaní. Každé slovo v pomenovaní sa v skratke zapisuje začiatočným písmenom, pričom všetky písmená skratky sú veľké a za skratkou sa nepíše bodka,  napr. Národná banka Slovenska – NBS, okresný daňový úrad – ODÚ,  Slovenská národná rada – SNR, Matica slovenská – MS.

            Skrátené názvy titulov ako Ing., PhDr., MUDr., Mgr., Bc. sa považujú za skratky rovnako ako ostatné skratky titulov (akademických, vojenských a pod.), ktoré sa píšu s malými písmenami, napr. doc., prof., kpt., gen. Skrátené označenie titulu bakalár v podobe Bc. nie je iniciálová skratka. Na vysvetlenie, prečo sa skratka Bc. píše s veľkým B, možno uviesť, že podoby skratiek akademických a vedeckých titulov sú väčšinou medzinárodné a ich písanie i používanie je ustanovené v zákone o vysokých školách.

            Viac si o skratkách, značkách a o iniciálových skratkách môžete prečítať v Pravidlách slovenského pravopisu v kapitole Bodka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf.


Otázka z 22. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 31. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 8 odpovedí k heslu skratky