Otázka:

Ako sa skloňuje slovo "zore"?

Heslá:

zore

Odpoveď:

Slovo zore je tvar nominatívu a akuzatívu množného čísla od podstatného mena ženského rodu zora, ktoré sa okrem týchto dvoch pádov skloňuje podľa vzoru žena: zora – zory, zore, zoru, (o) zore, (so) zorou; zore – zôr, zorám, zore, (o) zorách, (so) zorami. Relevantné prípony sa pri slove zora uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) i v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003). Obe príručky sú sprístupnené na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 21. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 30. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zore