Otázka:

Mám takúto vetu: Teleso zemské so všetkým, čo mu patrí i so vzduchom ho obklopujúcim a seba ďalej siahajúcim... Môže sa výraz seba ďalej písať ako jedno slovo sebaďalej? A takisto výrazy ako sebaviac, sebamenej, sebalepší, sebahorší, sebaväčší a pod. Sú spisovné alebo existuje nejaký vhodný ekvivalent?

Heslá:

sebedéle, sebe déle, seba ďalej, sebevíc, sebeméně, sebelepší, sebevětší, sebehorší, sebedelší

Odpoveď:

V slovenčine máme slová s prvou časťou seba-, resp. sebe- významovo súvisiacou so zvratným zámenom sa, v ktorých sa vyjadruje vzťah k osobe, ako napr. sebaúcta (úcta k sebe samému), sebaobrana (obrana seba samého), sebaistý (istý sebou samým), sebavedomý (vedomý si vlastných hodnôt), sebestačný (vystačí si sám so sebou).

V češtine na rozdiel od slovenčiny sa používa segment sebe- popri predpone nej- aj na tvorbu superlatívu pri prídavných menách, napr. hloupý – hloupější – sebehloupější; dlouhý – delší – sebedelší, a pri príslovkách, napr. zle – hůře – sebehůře.  Na rozdiel od superlatívu nejhůře, s významom „najhoršie“, superlatív sebehůře má význam „čo ako zle“.

České slová ako sebevíc, sebeméně, sebelepší, sebevětší, sebehorší nemajú v spisovnej slovenčine pendanty ako sebeviac, sebemenej, sebelepší, sebeväčší, sebehorší (tieto výrazy sú nespisovné), ale prekladajú sa podľa kontextu. Napríklad výraz sebevíc možno preložiť výrazmi typu akokoľvek (i kdyby utíkal sebevíc – nech by akokoľvek utekal), čo ako veľmi, veľmi (i když jsi mi sebevíc ublížila – aj keď si mi veľmi ublížila), nadovšetko (když někoho miluješ sebevíc – keď niekoho miluješ nadovšetko); výraz sebeméně možno preložiť ako ani trochu, ani najmenej (aniž se čímkoliv sebeméně provinily – hoci sa ani najmenej neprevinili) a pod.

            Výrazy, ktoré sme spomínali, sa v súčasnej češtine píšu ako jedno slovo. Výraz sebe dále je aj v češtine pomerne zriedkavý, ale väčšinou sa píše dovedna sebedéle. Vyjadruje sa ním väčšinou čas, napr. ať žiješ sebedéle – nech žiješ akokoľvek dlho. Vo Vašom prípade však ide zrejme o vzdialenosť a výraz sebe déle (sebedéle) Vám odporúčame preložiť ako akokoľvek ďaleko alebo lepšie široko-ďaleko, t. j. Teleso zemské so všetkým, čo k tomu patrí, i so vzduchom, ktorý ho obklopuje široko-ďaleko.

 


Otázka z 18. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 29. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sebedéle