Otázka:

Pred rokmi som zaregistrovala kodifikačnú zmenu v písaní podstatných mien typu pamiatkár na pamiatkar a teraz ma kolegyňa presviedča, že sa to vrátilo späť. Ako je to?

Heslá:

pamiatkár

Odpoveď:

 

Od 1. 9. 1991 sa s vydaním nových Pravidiel slovenského pravopisu rozšírila platnosť pravidla o rytmickom krátení aj na podstatné mená s príponou -ár po predchádzajúcej slabike s dlhou samohláskoutypu bábkár, dráhár a kodifikovali sa podoby bábkar, dráhar. V druhom doplnenom a prepracovanom vydaní Pravidiel slovenského pravopisu v roku 1998 sa pri tvorení slov s príponou -ár rozšírilo pravidlo o rytmickom krátení aj na prípady s predchádzajúcou dvojhláskou ako diaľkár → diaľkar, mliekár → mliekar, lahôdkár → lahôdkar,  pamiatkár → pamiatkar. Pri prípone -iar v slovách typu míliar, múčiar (názov chrobáka) sa dvojhláska ia neskracuje. Podstatné mená bábkar, dráhar, diaľkar, mliekar, lahôdkar, pamiatkar nájdete v takejto podobe ajv kodifikačných príručkách slovenského jazyka – v Krátkom slovníku slovenského jazyka a v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré sú sprístupnené v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk.

            Kodifikačná zmena písania podstatných mien zakončených na -ár vyvolala polemiku, ktorej dôsledkom je uvádzanie dvojtvarov v najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka (1. zväzok, písm. a – g, 2006; 2. zväzok, písm. h – l, 2011), v ktorom  nájdete heslá v podobe bábkar, bábkár; dráhar, dráhár; diaľkar, diaľkár; čiapkar, čiapkár;  lahôdkar, lahôdkár, t. j. popri podobe zodpovedajúcej kodifikácii z r. 1991 sa uvádza na druhom mieste aj staršia podoba. Keďže zatiaľ vyšli iba dva zväzky Slovníka súčasného slovenského jazyka po písmeno h, heslo pamiatkar, pamiatkár, v ktorom by bolo toto slovo spracované ako dvojtvar, zatiaľ nenájdete. Vzhľadom na to, že pri podstatných menách zakončených na -ár vo vydaných zväzkoch sa pripúšťajú dvojtvary, nemožno ani tvar pamiatkár s dlhou príponou -ár považovať za nesprávny. Žiakom a študentom však odporúčame pridržiavať sa pri skúškach a testoch kodifikačných príručiek slovenského jazyka, ktorými sú Krátky slovník slovenského jazyka a Pravidlá slovenského pravopisu. V nich sa uvádzajú iba podoby pamiatkar, pamiatkarka, prídavné meno pamiatkarskýpríslovka pamiatkarskya pomenovanie odboru pamiatkarstvo.


Otázka z 18. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 29. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pamiatkár