Otázka:

Potrebovala by som poradiť, či sú správne tieto spojenia: cestou súdu, dnešným dňom, je v stave niečo urobiť, z tabuľky vidíme, za takejto situácie.

Heslá:

cestou súdu, dnešným dňom, je v stave niečo urobiť, z tabuľky vidíme, za takejto situácie

Odpoveď:

 

Slová a spojenia, na ktoré ste sa spytovali, sú spisovné, ale štylisticky príznakové. Ide o  výrazy a zvraty typické pre administratívny štýl, resp. pre právnický jazyk. Spojenie cestou súdu je obmenou častejšie používaného spojenia súdnou cestou, ktoré je pre slovenský jazyk prirodzenejšie. Zvrat dnešným dňom sa používa v súvislosti s koncom určitého obdobia, napr. dnešným dňom sa končí moje trápenie, ale aj ako skrátený tvar spojenia počnúc dnešným dňom, kde je jeho štylisticky neutrálnym pendantom spojenie od dnešného dňa. Zvrat je vstave niečo urobiť (výraz vstave sa v súčasnosti píše ako jedno slovo, ide o vetnú príslovku) sa svojím hovorovým charakterom vyčleňuje spomedzi výrazov administratívneho štýlu, ktoré ste uviedli. Jeho štylisticky bezpríznakový (neutrálny) pendant je slovné spojenie je schopný niečo urobiť, t. j. napríklad namiesto spojenia polícia nebola vstave zaistiť stopy je vhodné používať spojenia polícia nebola schopná zaistiť stopy alebo polícia nemohla zaistiť stopy. Sloveso vidieť má viac významov (v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, sa ich uvádza 10), medzi nimi aj význam „zisťovať, konštatovať“. Spojenie z tabuľky vidíme možno interpretovať ako „z tabuľky je zrejmé, z tabuľky zisťujeme“. Spojením predložky za s genitívom sa vyjadruje čas (priebeh) i podmienka, takže možno akceptovať aj spojenie za takejto situácie (predpokladáme, že v danom spojení sa vyjadruje podmienka, napr. za takejto situácie musíme odstúpiť od dohody).

           


Otázka z 17. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 24. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu cestou súdu