Otázka:

Správne je tromfmi alebo tromfami, nechtmi alebo nechtami, so Sokratmi, Vidvojmi, Herkulesmi či s Herkulami, s Verneami či s Vernami?

Heslá:

-mi -ami, tromfami, nechtami, Sokrates, Herakles, Verne

Odpoveď:

O tvorení inštrumentálu množného čísla od podstatných mien mužského rodu si môžete prečítať v Morfológii slovenského jazyka (1966), ktorá je sprístupnená v elektronickej podobe na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/ediela/msj/msj-hq.pdf (pozri vzory chlap a dub, do vyhľadávača si môžete zadať aj konkrétne slová).

Pri podstatných menách vzoru dub, v ktorých je pred koncovou spoluhláskou spoluhláska m, sa inštrumentál tvorí príponou -ami, t. j. tromf – tromfami. Niektoré podstatné mená, ktorých kmeň sa končí na dve šumové spoluhlásky, môžu mať v inštrumentáli príponu -ami aj príponu -mi, napr. prst – prstami aj prstmi, most – mostami aj mostmi, ale pri podstatnom mene necht je iba prípona -ami, t. j. nechtami.

            Pri skloňovaní starogréckeho mena Sokrates sa v nepriamych pádoch vynecháva koncové -es (Sokrata, o Sokratovi, so Sokratom) a inštrumentál množného čísla má tvar Sokratmi. Takto sa skloňujú starolatinské mená zakončené na -us a starogrécke mená na

-os, -as, -es. V novogréckych,  pseudogréckych,  pseudolatinských, španielskych, flámskych, lotyšských, litovských a iných menách sa koncové -as, -es, -os, -us zachováva, čo je asi aj prípad hrdinu z poľského dobrodružného románu menom Vidvojos. V tom prípade by malo meno Vidvojos v inštrumentáli množného čísla tvar Vidvojosmi. Pri mene Herakles sa pripúšťa skloňovanie  s vynechávaním -es (Herakla) aj so zachovávaním -es (Heraklesa), t. j. správne sú tvary Heraklami aj Heraklesmi.  Jediné slovo z Vašej otázky, ktoré sa neuvádza v Morfológii, je priezvisko Verne (výslovnosť [vern]), ktoré sa skloňuje s vynechávaním koncového -e (bez Verna, o Vernovi, s Vernom), čomu zodpovedá tvar inštrumentálu množného čísla Vernami.  

           


Otázka z 15. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 23. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu -mi -ami