Otázka:

Je v slovách letí, líce, lienka, lietadlo, lieskovce, maliny mäkká spoluhláska ľ? Podľa Pravidiel slovenskej výslovnosti od Á. Kráľa z 2009 by mala byť výslovnosť mäkká, no myslím si, že táto výslovnosť sa už nepoužíva.

Heslá:

výslovnosť spoluhlásky ľ, zmäkčené ľ

Odpoveď:

 

V publikácii Ábela Kráľa Pravidlá slovenskej výslovnosti (2005, s. 68 – 69) sa uvádza, že v spisovnej slovenčine sú dva výslovnostné varianty spoluhlásky ľ: 1. takzvané mäkké ľ, ktoré počujeme vyslovovať vo všetkých kultivovaných spisovných prejavoch v slovách s písmenom ľ ako ľad, ľúbiť, koľko, niekoľko; 2. takzvané zmäkčené ľ, ktoré je výsledkom prirodzenej artikulačnej asimilácie výslovnosti spoluhlásky ľ pred prednými samohláskami e, i a pred takzvanými i-ovými dvojhláskami (ia, ie, iu). Takéto zmäkčené ľ je napríklad v slovách letí, líce, lienka, lietadlo, lieskovce, maliny (aj v týchto slovách sa písmenom l, ktoré sa pred samohláskou e píše bez mäkčeňa, zapisuje mäkká spoluhláska ľ).V slovenskej spisovnej výslovnosti sa pripúšťajú oba varianty výslovnosti spoluhlásky ľ, t. j. mäkké ľ aj zmäkčené ľ (ktoré sa vyslovuje menej mäkko). Zdôrazňuje sa však požiadavka, aby aj takzvané zmäkčené ľ bolo dostatočne sluchovo odlíšiteľné od tvrdého l (porov. výslovnosť zmäkčeného ľ v slovách letí, líce, lienka, lietadlo, lieskovce, maliny a výslovnosť tvrdej spoluhlásky l v slovách slovo, vlak, poklona).


Otázka z 15. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 23. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu výslovnosť spoluhlásky ľ