Otázka:

Existuje dnes v súvislosti s preberaním slov z angličtiny snaha o jazykový purizmus?

Heslá:

jazykový purizmus

Odpoveď:

Pojem jazykový purizmus sa v slovenčine spája predovšetkým s hnutím za očistu spisovnej slovenčiny v podmienkach prvej Československej republiky. Boje za čistotu spisovnej slovenčiny a za zachovanie jej svojráznosti sa vyostrili v diskusii o Pravidlách slovenského pravopisu (1931), v ktorých sa v duchu falošnej koncepcie jednotného československého národa i jazyka podporovali prvky a varianty zhodné s češtinou. Slovenský jazykový purizmus bol namierený hlavne proti preberaniu slov z češtiny. Čo sa týka preberania anglicizmov do slovenčiny v posledných desaťročiach, uvedomujeme si, že dnes nijaký rozvitý spisovný jazyk nie je „čistý“. Sme si vedomí toho, že anglické slová sa preberajú do slovenčiny z rozličných dôvodov. Najopodstatnenejšie sú prevzatia pomenovaní takých (nových) pojmov, pre ktoré sme doteraz nemali v slovenčine pomenovanie. Slová sa však preberajú aj z prestížnych dôvodov (v snahe zaujať, vyčleniť sa, demonštrovať „svetovosť“ a „rozhľadenosť“) alebo sa vnášajú do slovenčiny v mylnom presvedčení, že u nás pre ne nemáme vhodný ekvivalent. Našou úlohou (najmä v rámci oddelenia jazykovej kultúry a terminológie a jazykového poradenstva, ktoré zabezpečujeme) je nielen pomáhať používateľom slovenského jazyka začleňovať prevzaté slová do slovenského gramatického a pravopisného systému, ale pri nových cudzích slovách ponúkať aj možné domáce ekvivalenty, resp. pripomenúť, že v slovenskej terminológii existuje pre daný pojem ustálený odborný termín. Postoj súčasnej jazykovedy k preberaniu cudzích slov (dnes sú to predovšetkým anglicizmy) však rozhodne nemožno označiť za puristický.


Otázka z 15. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 15. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu jazykový purizmus