Otázka:

Ako sa skloňujú v slovenskom texte anglické názvy softvéru Skype, Skydrive, Lync, ActiveSync a Exchange?

Heslá:

Skydrive, Lync, ActiveSync, Exchange, skype

Odpoveď:

Anglické názvy Skype – výslov. [skajp] – a Skydrive [skajdrajv] sa podľa zakončenia a výslovnosti zaraďujú v slovenčine medzi neživotné podstatné mená mužského rodu vzoru dub. Pri ich skloňovaní sa v nepriamych pádoch vynecháva takzvané nemé -e, ktoré sa na konci týchto slov nevyslovuje, ani sa inak nezúčastňuje na výslovnosti. V genitíve jednotného čísla majú tvar Skypu, Skydrivu, v lokáli o Skype, Skydrive – výslov. [skajpe, skajdrajve].

Názvy Lync [link] a ActiveSync [aktivsink] sa podľa výslovnosti zaraďujú takisto do vzoru dub a v genitíve jednotného čísla majú tvar Lyncu, ActiveSyncu. V lokáli jednotného čísla majú podstatné mená vzoru dub zakončené na k (resp. na c, ktoré sa vyslovuje [k]), g, h a ch príponu -u, t. j. o Lyncu, o ActiveSyncu (tak ako o krku, o glgu, na rohu, o strachu).

Anglický názov Exchange sa vyslovuje s [iksčendž] a zaraďuje sa do vzoru stroj. Písmeno e na konci slova sa pri skloňovaní zachováva, lebo spolu s písmenom g sa ním zapisuje hláska [dž]. Slovo Exchange sa skloňuje tak ako slovo Orange, t. j. z Exchangeu, o Exchangei.


Otázka z 11. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Skydrive