Otázka:

V katalógu k výstave máme používať názov Pécs alebo Päťkostolie a Székesfehérvár alebo Stoličný Belehrad?

Heslá:

Pécs Päťkostolie, Székesfehérvár Stoličný Belehrad, endonymá, exonymá, štandardizované názvy

Odpoveď:

 V slovenčine sa používajú názvy cudzích miest buď v pôvodnej úradnej podobe v jazyku, ktorý sa používa na území, kde sa objekt nachádza – takéto názvy sa nazývajú endonymá –, alebo máme pre cudzie mestá v slovenčine domáce vžité názvy – exonymá.

 Takzvané vžité názvy majú v slovenčine mnohé hlavné mestá cudzích štátov, ako Atény namiesto gréc. Athína, Londýn namiesto angl. London, Varšava namiesto poľ. Warszawa či Budapešť namiesto maďarského Budapest, ale aj niektoré menšie cudzie mestá či obce, ktoré sa nejakým spôsobom spájajú s našou históriou, ako napr. Vyšehrad (maď. Visegrád), Lužica (nem. Lausitz), Janov (tal. Genova), Kamenica (nem. Chemnitz). Slovenské vžité názvy majú zvyčajne aj európske obce za našimi hranicami, v ktorých žijú Slováci ako národnostná menšina. V Maďarsku sú to napr. obce Ostrihom (maď. Eszterhom), Banka (Bánk), Čemer (Csömör), Dolné Peťany (Alsópetény), Malá Huta (Kishuta), Miškovec (Miškolc). Slovenské exonymá sa uvádzajú v publikácii Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky s názvom Slovenské vžité názvy geografických objektov ležiacich mimo územia Slovenskej republiky, 1999. Zoznam je sprístupnený aj v elektronickej verzii na stránke http://www.skgeodesy.sk.

Nie všetky slovenské exonymá, ktoré sa v minulosti utvorili, sa používajú dodnes. Niektoré zriedkavo používané sa časom preradili do kategórie slovenských historických vžitých názvov. V názvoslovnom zozname Úradu geodézie, kartografie a katastra sa uvádzajú slovenské historické vžité názvy ako Carihrad, Kostnica, Linec, Soľnohrad či Mohuč (dnes Istanbul, Konstanz, Linz, Salzburg Mainz). Medzi historickými názvami nájdete aj Päťkostolie – dnes Pécs Stoličný Belehrad – dnes Székesfehérvár. To znamená, že v súčasnom slovenskom texte, ako je katalóg z Vašej výstavy, treba používať oficiálne názvy Pécs Székesfehérvár. Názvy Päťkostolie Stoličný Belehrad sa používajú iba v historických súvislostiach. 

Čo sa týka prekladania názvu výstavy, ak je katalóg v slovenskom jazyku, odporúčame Vám uvádzať aj pri cudzojazyčných názvoch slovenské ekvivalenty aspoň v zátvorke, najmä ak by názov výstavy naznačoval, akým témam sa umelec venuje. V otázke uplatňovania jazykového zákona v praxi máme však iba poradenskú kompetenciu.  Dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona o štátnom jazyku je v kompetencii Ministerstva kultúry SR (odbor štátneho jazyka).


Otázka z 10. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 16. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Pécs Päťkostolie