Otázka:

Čo je to za výraz "bankovať" - "S kým bankujete?" Nemá to byť "mám styk s bankou"?

Heslá:

bankovať, bankovanie

Odpoveď:

 

 

O slovese bankovať, ktoré zaviedla do reklamných sloganov Slovenská sporiteľňa na označenie činnosti (služieb) medzi bankou a klientom (napr. S kým bankujete?), možno konštatovať, že je mechanickým prevzatím anglického slovesa to bank, ktoré má niekoľko významov, o. i. význam 1. uskutočňovať bankové obchody, 2. uložiť v banke, 3. mať účet v banke, mať bankové spojenie, 4. financovať. V slovenčine sa slovesom bankovať, resp. od neho odvodeným slovesným podstatným menom bankovanie označuje liečebná masážna metóda založená na prikladaní baniek na telo. Sloveso bankovať ako medicínsky termín zachytáva 1. zv. Historického slovníka slovenčiny (1991).

Slovesu bankovať ako okazionálnemu reklamnému výrazu sa venovala S. Mislovičová v časopise Kultúra slova (2010, č. 5, s. 290 – 292). Citovaný časopis je sprístupnený na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV www.juls.savba.sk/ediela/ks.


Otázka z 09. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 24. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bankovať