Otázka:

Prečo sa v pluráli slov "mráz" a "dážď" samohláska á skracuje na mrazy a dažde?

Heslá:

mráz, dážď

Odpoveď:

Skutočnosť, že pri skloňovaní niektorých neživotných podstatných mien mužského rodu sa skracuje dlhá kmeňová samohláska alebo dvojhláska, je zrejme výsledkom historického vývinu. V Morfológii slovenského jazyka (1966) sa tento jav nevysvetľuje, iba sa konštatuje, že pri vzore dub sa takto skloňujú podstatné mená mráz, vietor, kôl, stôl, vôl, chlieb a pri vzore stroj sú to podstatné mená dážď, kôš, nôž a zvieracie podstatné meno kôň, ktoré sa (ako ostatné zvieracie podstatné mená mužského rodu) skloňuje v jednotnom čísle podľa vzoru chlap a v množnom čísle podľa vzoru stroj.


Otázka z 04. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mráz