Otázka:

V latinskom názve wolfranium je dvojité w, ale v slovenskom je iba obyčajné v. Naša pani učiteľka si myslí, že je to tlačová chyba. Je to tak?

Heslá:

volfrám, wolframium

Odpoveď:

Slovenský názov chemického prvku je volfrám  s obyčajným v a jeho odborný latinský názov je wolframium (nie wolfranium!) s w. Značka volfrámu je W. O kodifikovanej podobe slova volfrám v slovenčine sa môžete s pani učiteľkou presvedčiť v kodifikačných príručkách slovenského jazyka – v Krátkom slovníku slovenského jazyka a v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré nájdete aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.juls.savba.sk. Prirodzene, slovo volfrám v takejto podobe nájdete aj v slovenskej odbornej literatúre. Pani učiteľku mohla popliesť skutočnosť, že v českých textoch sa stretla s názvom volfrámu v podobe wolfram, lebo takto sa používa v češtine.

Slovenské názvy chemických prvkov majú buď domácu podobu (napríklad zlato – po latinsky aurum, značka Au), alebo podobu prispôsobenú slovenskému pravopisu. Podobne aj v mnohých cudzích jazykoch majú pre jednotlivé prvky vlastné názvy (napríklad v angličtine sa volfrám nazýva tungsten). Latinské názvy ako wolframium sú medzinárodné a z nich sa tvoria aj medzinárodne platné značky prvkov (wolframium → značka W). Podobne je to napríklad aj s názvom chemického prvku kobalt, ktorý sa v slovenskom názvosloví píše s k, hoci jeho latinský názov je cobaltum a značka Co. Rozmanitosť názvov chemických prvkov je spôsobená tým, že ľudstvo spoznávalo a pomenúvalo jednotlivé chemické prvky postupne počas celej svojej histórie a ich názvy sa tvorili rozličným spôsobom.


Otázka z 25. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu volfrám