Otázka:

Patria expresívne slová so záporným odtienkom medzi spisovné?

Heslá:

expresíva a spisovnosť

Odpoveď:

Expresívne slová (expresíva) sú citovo zafarbené slová, ktoré môžu mať kladný odtienok (eufemizmy, deminutíva, hypokoristiká) alebo záporný odtienok (dysfemizmy, pejoratíva, augmentatíva, hrubé výrazy, vulgarizmy). Samotná expresívnosť výrazu, či už kladná, alebo záporná, neposúva slovo za hranicu spisovnosti, je iba prostriedkom, ktorým sa vyjadruje subjektívny postoj a citová zaujatosť autora (neha, obdiv, hnev, pohŕdanie a pod.). Expresívny rečový prejav sa odlišuje od štylisticky neutrálneho prejavu a používa sa väčšinou v hovorovom štýle (t. j. v štýle spisovného jazyka, v ktorom prebieha bežné dorozumievanie).

            Expresívne slová, a to ani pejoratíva či vulgarizmy, nemožno zaradiť na základe expresívnosti medzi nespisovné výrazy. Medzi expresívnymi výrazmi sa síce nájdu aj nespisovné slová, napr. subštandardné pejoratíva blbec, magor, cvok, debko, mešuge, ale aj spisovné výrazy ako chumaj, truľo, trkvas, tĺk, kretén. Spisovné sú aj mnohé hrubé výrazy (v slovníkoch sa označujú skratkou hrub.), ako napríklad hovädo, sraľo, zasran, a vulgarizmy (nadávky). Odporúčame Vám       pozrieť si normatívne hodnotenie jednotlivých slov (t. j. z hľadiska spisovnosti: zvláštnymi kvalifikátormi sa vyčleňujú nespisovné výrazy, napr. subštandardné – subšt., slangové – slang., nárečové – nár.) a ich štylistické hodnotenie (napr. hovorové, expresívne, hrubé výrazy, vulgarizmy a pod.) v lexikografických príručkách sprístupnených na stránke jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk.

            To, že mnohé pejoratíva, hrubé výrazy a vulgarizmy sa z normatívneho hľadiska zaraďujú medzi spisovné výrazy, neznamená, že je vhodné používať ich v oficiálnom jazykovom prejave (mnohé z nich nepatria ani do slušného hovorového prejavu).  Tu už však ide aj o mimojazykové faktory, ako je spoločenská norma a etika.        


Otázka z 20. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 24. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu expresíva a spisovnosť