Otázka:

Má podstatné meno tovar plurál? Čo je správne: dodanie tovaru alebo dodanie tovarov?

Heslá:

tovar, tovary

Odpoveď:

V slovenčine máme aj hromadné podstatné mená, ktorými sa pomenúva určitý súbor vecí a ktoré už významovo obsahujú prvok množstva, čím sa vo väčšine spojení vylučuje ich používanie v množnom čísle. Hromadné podstatné mená, takzvané singuláriá tantum, sú napríklad slová obyvateľstvo, mládež, ľudstvo, aristokracia, buržoázia, tvorstvo, divina, zver (ženského rodu), prútie, školstvo, batožina, riad, príbor, výstroj, tlač, priemysel, hospodárstvo. Možno k nim priradiť aj podstatné meno tovar ako pomenovanie súboru výrobkov určených na predaj, napr. priemyselný tovar, spotrebný tovar, obchod s rozličným tovarom, tovar vystavený na policiach, výroba a výmena tovaru, vývoz tovaru, výdaj tovaru či dodanie tovaru. Zriedkavejšie sa v jazykovej praxi stretávame najmä v administratívnych textoch aj s formuláciami ako služby a tovary oslobodené od dane; podniky, ktoré vyrábajú tovary podliehajúce spotrebným daniam; tovary s obsahom alkoholu alebo centrum pre tovary smerujúce zo Severnej Ameriky. Používanie podstatného mena tovar v množnom čísle nepovažujeme za vyslovene nesprávne (napokon aj v Pravidlách slovenského pravopisu sa pri slove tovar uvádza aj pádová prípona v nominatíve množného čísla -y), ale vo väčšine prípadov je to zbytočné a v spojení, na ktoré ste sa spytovali, Vám odporúčame používať jednotné číslo, t. j. dodanie tovaru.


Otázka z 20. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 24. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tovar