Otázka:

Kedy sa dočkáme aktualizovaného softvérového programu Lexikón SJ alias SLEX99?

Heslá:

SLEX99, slovníky slovenského jazyka online

Odpoveď:

Elektronický lexikón slovenského jazyka SLEX99 nie je dielom ani majetkom Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. V roku 1999 vydala Forma, s. r. o., so súhlasom JÚĽŠ SAV v elektronickej podobe na CD súbor troch príručiek: Krátkeho slovníka slovenského jazyka z r. 1997, Pravidiel slovenského pravopisu z r. 1998 a Synonymického slovníka slovenčiny z r. 1995. V súčasnosti sú to už neaktuálne vydania. Nové vydania Krátkeho slovníka slovenského jazyka (2003), Pravidiel slovenského pravopisu (2000) a Synonymického slovníka slovenčiny (2004), ako aj Slovníka cudzích slov (2005) a starého šesťzväzkového Slovníka slovenského jazyka (1959 – 1968; toto lexikografické dielo už nemá kodifikačnú platnosť, ale je cennou pomôckou najmä pre tých, ktorí pracujú v oblasti jazykovedy a literatúry) sú v elektronickej verzii sprístupnené iba na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk. O ich vydaní na CD sa neuvažuje.


Otázka z 19. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 24. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu SLEX99