Otázka:

Z akého základu sú vytvorené slová vetrový a veterný? Je vhodné použiť spojenie veterná erózia?

Heslá:

vetrový, veterný, vietor, veterná erózia

Odpoveď:

Prídavné mená vetrový veterný utvorené z podstatného mena vietor sú obidve správne a uvádzajú sa aj v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk). Podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka (1. zväzku z r. 2006) aj podľa Encyklopédie zeme (Bratislava: Obzor 1983) je v spojení so slovom erózia ustálené prídavné meno veterný – veterná erózia, ktoré odporúčame uprednostniť.


Otázka z 02. 06. 2009 bola zodpovedaná dňa 03. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vetrový