Otázka:

Ako sa píše domácka podoba mena Sebastián: Basti alebo Basty? Podobne Maximilián je Maxy alebo Maxi?

Heslá:

Maxi, Sebi, Basti, Miki

Odpoveď:

 

V publikácii Vyberte si meno pre svoje dieťa (1998) sa pri mene Sebastián uvádza iba slovenská domácka podoba Šebo (v súčasnej jazykovej praxi sa však používa aj podoba Sebko, Sebi) a pri mene Maximilián sa uvádzajú slovenské domáce podoby Maxim, Maxo, Max.

            Domácke podoby mužských mien v slovenčine sa tvoria najčastejšie príponou -o, ako Jano, Jožo, Fero, Zolo, Maxo, alebo príponami -iš (Ferdiš, Gábriš), -áš (Ondráš), -oš (Maroš, Miloš), -uš (Aduš), -ušo (Peťušo), -ino (Palino, Jožino, Ferino, Zolino). Zo spisovnej normy slovenčiny sa vymykajú niektoré cudzie podoby mužských domáckych mien s príponou -i, čo je dôvod, prečo tieto podoby robia pri písaní používateľom slovenského jazyka problémy (váhajú, či písať na konci -i alebo -y). V slovenských textoch sa všetky mužské domácke mená typu Ďuri, Lajči, Karči, Rudi, Laci, Pali, Feri, Zoli, Luki, Miki píšu s mäkkým i. Iný prípad sú anglické mužské mená ako Johny, Freddy či Andy, pri ktorých sa zachováva pôvodný pravopis. Domácke podoby mien Maxi Basti Vám odporúčame písať v tejto podobe s mäkkým i, a to aj v prípade, že by malo ísť o cudzie mená, napr. v preklade beletrie, lebo podoby Maxy či Basty sa nepoužívajú ani v cudzích jazykoch.

            Mužské mená a priezviská zakončené na -i sa skloňujú podľa vzoru kuli. Meno Maxi sa skloňuje takto: (bez) Maxiho – (dám) Maximu – (vidím) Maxiho – (o) Maxim – (s) Maxim.

             


Otázka z 10. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Maxi