Otázka:

Ako sa píše domácka podoba mena Sebastián: Basti alebo Basty? Podobne aj Maximilián je Maxy alebo Maxi?

Heslá:

Maxi, Sebi, Basti, Miki

Odpoveď:

V publikácii Vyberte si meno pre svoje dieťa (1998) sa pri mene Sebastián uvádza iba slovenská domácka podoba Šebo (v súčasnej jazykovej praxi sa však používa aj podoba Sebko, Sebi)a pri mene Maximilián sa uvádzajú slovenské domáce podoby Maxim, Maxo, Max.

            Domácke podoby mužských mien v slovenčine sa tvoria najčastejšie príponou -o, ako Jano, Jožo, Fero, Zolo, Šebo, Maxo, alebo príponami -iš (Ferdiš, Gábriš), -áš (Ondráš), -oš (Maroš, Miloš), -uš (Aduš), -ušo (Peťušo), -ino (Palino, Jožino, Ferino, Zolino). Zo spisovnej normy slovenčiny sa vymykajú niektoré cudzie podoby mužských domáckych mien s príponou -i, čo je dôvod, prečo tieto podoby robia pri písaní používateľom slovenského jazyka problémy (váhajú, či písať na konci -i alebo -y). V slovenských textoch sa všetky mužské domácke mená typu Ďuri, Lajči, Karči, Rudi, Laci, Pali, Feri, Zoli, Luki, Miki píšu s mäkkým i. Iný prípad sú anglické mužské mená ako Johny, Freddy či Andy, pri ktorých sa zachováva pôvodný pravopis. Domácke podoby mien Maxi Basti Vám odporúčame písať v tejto podobe s mäkkým i, a to aj v prípade, že by malo ísť o cudzie mená, napr. v preklade beletrie, lebo podobyMaxy či Basty sa nepoužívajú ani v cudzích jazykoch.

            Mužské mená a priezviská zakončené na -i sa skloňujú podľa vzoru kuli. Meno Maxi sa skloňuje takto: (bez) Maxiho – (dám) Maximu – (vidím) Maxiho – (o) Maxim – (s) Maxim.

             


Otázka z 10. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Maxi
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku