Otázka:

Ako mám preložiť anglické spojenie inquiry-based learning do slovenčiny? Môžem používať spojenie bádateľsky orientované učenie sa?

Heslá:

učenie (sa), bádateľsky orientované učenie

Odpoveď:

Spojenie bádateľsky orientované učenie (sa) je správne utvorené a zodpovedá spisovnej slovenčine. Pri činnostných podstatných menách odvodených od zvratných slovies netreba zachovávať morfému sa, ak to nie je z významového hľadiska nevyhnutné, takže postačujúce je aj spojenie bádateľsky orientované učenie (najmä ak je z kontextu jasné, že ide o získavanie vedomostí, nie o odovzdávanie vedomostí).

            Čo sa týka vhodnosti používania tohto spojenia v slovenčine, záleží na tom, v akom texte ho chcete použiť. Ak ide o odborný text z pedagogiky alebo z pedagogickej psychológie, odporúčame Vám overiť si, či pre daný pojem neexistuje v tejto oblasti iné odborné pomenovanie, napríklad či nejde o učenie riešením problému, ktoré sa v pedagogickej psychológii uvádza ako jeden zo základných typov učenia.


Otázka z 09. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu učenie (sa)