Otázka:

Píše sa správne Ženy rodu Esterházi (y) alebo Ženy rodu Esterházi(y)ovcov?, resp. Ženy z rodu... V archívoch, kde som študovala, sa dokumenty o rodoch označujú : Rod Pálffy, Rod Petrőczi, Rod Kubínyi, Rod Esterházy...

Heslá:

esterháziovský rod, Esterháziovci, pálfiovský rod, Pálfiovci

Odpoveď:

V 80. rokoch minulého storočia sa prijali zásady písania mien osôb vystupujúcich v uhorskom období slovenských dejín do roku 1918, ktoré boli vypracované v súlade so závermi komisie pre historickú terminológiu pri Historickom ústave SAV. Môžete si ich prečítať v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) v kapitole Písanie historických osobných mien z uhorského obdobia slovenských dejín. Pravidlá slovenského pravopisu sú sprístupnené aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/pravidla_sloven_pravopisu.html (zvoľte textovú časť).

Priezvisko Pálffy/Pálffi sa podľa zásad slovenského prepisu píše Pálfi, Eszterházy sa píše Esterházi, Petrőczy/Petrőczi/Petróczi sa píše Petrőci, resp. Petróci Kubínyi sa píše Kubíni. Takto sa uvádzajú spomínané priezviská aj v Slovenskom biografickom slovníku, ktorý vydala Matica slovenská. Názvy rodov majú podobu pálfiovský rod, resp. Pálfiovci, esterháziovský rod – Esterháziovci, petrőciovský rod – Petrőciovci kubíniovský rod – Kubíniovci. Správna podoba názvu publikácie je Ženy rodu Esterháziovcov (správne je aj Ženy z rodu Esterháziovcov)alebo Ženy z esterháziovského rodu. 


Otázka z 09. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu esterháziovský rod