Otázka:

Aký význam má sloveso viazať sa? Je spisovný výraz povinnosť viažúca?

Heslá:

viazať sa, povinnosť viažuca sa na určitú skutočnosť, spájať sa, vzťahovať sa, povinnosť vyplývajúca z určitej skutočnosti, povinnosť spájajúca sa s určitou skutočnosťou, povinnosť vzťahujúca sa na určitú skutočnosť, povinnosť týkajúca sa určitej skutočnosti

Odpoveď:

Sloveso viazať sa má viacero významov a jedným z nich je „byť v súvislosti, spájať sa, vzťahovať sa“ (porov. Krátky slovník slovenského jazyka na www.slovnik.juls.savba.sk). Tak i v spojení povinnosť viažuca (nie viažúca) sa na určitú skutočnosť možno použiť tvar slovesa viazať sa. V podobnom význame sa môžu použiť aj synonymné vyjadrenia povinnosť súvisiaca s určitou skutočnosťou, povinnosť vyplývajúca z určitej skutočnosti, povinnosť spájajúca sa s určitou skutočnosťou, povinnosť vzťahujúca sa na určitú skutočnosť, povinnosť týkajúca sa určitej skutočnosti. 


Otázka z 27. 10. 2009 bola zodpovedaná dňa 29. 10. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu viazať sa