Otázka:

Genitív množného čísla od podstatného mena alela je aliel alebo alel?

Heslá:

alela - alel

Odpoveď:

 

Podstatné meno alela je spracované v Slovníku cudzích slov (2005) ako termín z genetiky s významom „dedičný základ znaku organizmu, konkrétna forma génu, jedna z párových dedičných vlôh umiestnených v homologických chromozómoch na homologických miestach, alelomorfa“. V gramatickej charakteristike sa pri ňom uvádza iba prípona genitívu jednotného čísla -y (alely), informácia o tvare genitívu množného čísla sa neuvádza. Pri vzore žena sa genitív množného čísla tvorí viacerými spôsobmi, napríklad aj s nulovou pádovou príponou a s predĺžením poslednej slabiky ako kapela – kapiel, kabela – kabiel, tabela – tabiel, libela – libiel, parcela – parciel, alebo s nulovou pádovou príponou bez predĺženia poslednej slabiky ako  makrela – makrel, sardela – sardel, micela ­– micel, variacela – variacel, paralela  – paralel, fontanela – fontanel.  Podľa Morfológie slovenského jazyka (1966) sa takto bez predlžovania poslednej kmeňovej slabiky tvorí genitív množného čísla predovšetkým pri niektorých cudzích podstatných menách zakončených na -eta, -ela, -esa, -ota, -ola. Do tejto skupiny sa zaraďuje aj podstatné meno alela, od ktorého Vám odporúčame tvoriť genitív množného čísla v podobe alel. O tomto spôsobe skloňovania podstatného mena alela v jazykovej praxi vypovedajú aj údaje zo Slovenského národného korpusu SNK (prim-6.0.30-public-sk). V jeho databáze sme našli 225 výskytov tvaru alel a iba 2 výskyty tvaru aliel.


Otázka z 06. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 06. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu alela - alel