Otázka:

Je výraz zastrihávač vlasov spisovný? Ak áno, ide o rovnaký výrobok, ako je strihač vlasov?

Heslá:

strihač, zastrihávač

Odpoveď:

 

Názvy nástrojov (elektrických strojčekov) v podobe strihač aj zastrihávač sú správne utvorené od slovies strihať zastrihávať. Ide o spisovné výrazy, ktoré sa významovo mierne odlišujú (porov. významy slovies strihať zastrihnúť – zastrihávať v Krátkom slovníku slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.juls.savba.sk), ale strojček, ktorým sa skracujú (pristrihujú) vlasy, možno nazvať strihač vlasov aj zastrihávač vlasov. Podľa našich zistení sa spojeniami strihač vlasov zastrihávač vlasov pomenúvajú rovnaké výrobky (od rozličných výrobcov a u rozličných predajcov), nie sme však tovaroznalci a odporúčame Vám overiť si túto skutočnosť u odborníkov, napríklad u výrobcov alebo predajcov elektroniky.


Otázka z 04. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu strihač