Otázka:

Ako sa správne píše slovo "čiapkár" príp. "čiapkar"? V Príručke slov. pravopisu pre školy (Oravec, Laca - 1987) sa uvádza "čiapkár", v iných príručkách alebo pravidlách som ho ani nenašiel. Po roku 1991 sa výnimky v rytmickom krátení zredukovali, platí to aj pre toto slovo?

Heslá:

čiapkar, bábkar, mliekar, diaľkar, lahôdkar

Odpoveď:

 

Od 1. 9. 1991 sa s vydaním nových Pravidiel slovenského pravopisu rozšírila platnosť pravidla o rytmickom krátení aj na podstatné mená s príponou -ár po predchádzajúcej slabike s dlhou samohláskou typu bábkár, dráhár a kodifikovali sa podoby bábkar, dráhar. V druhom doplnenom a prepracovanom vydaní Pravidiel slovenského pravopisu v roku 1998 sa pri tvorení slov s príponou -ár rozšírilo pravidlo o rytmickom krátení aj na prípady s predchádzajúcou dvojhláskou ako diaľkár → diaľkar, mliekár → mliekar, lahôdkár → lahôdkar, čiapkár → čiapkar. Pri prípone -iar v slovách typu míliar, múčiar (názov chrobáka) sa dvojhláska ia neskracuje. Podstatné mená bábkar, dráhar, diaľkar, mliekar, lahôdkar nájdete v takejto podobe ajv kodifikačných príručkách slovenského jazyka – v Krátkom slovníku slovenského jazyka a v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré sú sprístupnené v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk. Slovo čiapkar sa v uvedených kodifikačných príručkách neuvádza, lebo vzhľadom na menší rozsah sa do nich spracovali iba frekventovanejšie výrazy z jadra slovnej zásoby slovenského jazyka.

            Kodifikačná zmena písania podstatných mien zakončených na -ár vyvolala polemiku, ktorej dôsledkom je uvádzanie dvojtvarov v najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka (1. zväzok, písm. a – g, 2006; 2. zväzok, písm. h – l, 2011), v ktorom  nájdete heslá v podobe bábkar, bábkár; dráhar, dráhár; diaľkar, diaľkár; čiapkar, čiapkár,  lahôdkar, lahôdkár, t. j. popri podobe zodpovedajúcej kodifikácii z r. 1991 sa uvádza na druhom mieste aj staršia podoba. V texte rozprávky Vám odporúčame uprednostniť podobu čiapkar.


Otázka z 03. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu čiapkar