Otázka:

Je výraz "prací prach" adekvátne a spisovné synonymum "pracieho prášku"?

Heslá:

prášok, prací prášok, prach

Odpoveď:

Významy slov prach prášok, ako aj niektoré typické spojenia, v ktorých sa tieto slová používajú, si môžete pozrieť v lexikografických príručkách na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk. V súvislosti s prípravkom na pranie v práškovej forme sa v slovenčine ustálene používa slovo prášok, t. j. prášok na pranie alebo prací prášok. Pomenovanie prací prach takisto zodpovedá spisovnej slovenčine, ale v jazykovej praxi sa používa podstatne zriedkavejšie už aj preto, lebo slovom prach sa väčšinou pomenúvajú jemné čiastočky tuhých látok, ktoré poletujú vo vzduchu alebo sa na niečom usádzajú, napr. kozmický prach, uhoľný prach, kychtový prach, sopečný prach. Výnimkou je ustálené pomenovania výbušnín pušný prach, strelný prach, ktoré je v slovníkoch spracované do osobitného významu.


Otázka z 01. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prášok