Otázka:

Aký je pôvod slova "puzdro"?

Heslá:

puzdro

Odpoveď:

Jazykovú poradňu SME zabezpečujú pracovníci oddelenia jazykovej kultúry a terminológie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. Naše poradenstvo je zamerané na používanie spisovnej slovenčiny v jazykovej praxi, naše oddelenie sa nezaoberá vývinom slovanských jazykov ani etymológiou.

            Slovo puzdro sa v slovenčine považuje za slovo domáceho pôvodu, preto nie je spracované v slovenských slovníkoch cudzích slov, ale iba v slovníkoch slovenského jazyka. V Českom etymologickom slovníku (Jiří Rejzek, 2001; slovenský etymologický slovník zatiaľ nemáme) sa uvádza súvislosť so staročeským výrazom púzdro a s poľským puzdro s významom „puzdro, baňatá (vypuklá) nádoba“, ako aj s ruským пузо [púzo]„veľké brucho“ a пузырь [puzýr]„bublina, pľuzgier“.  Spoločným východiskovým významom slovenského slova puzdro, českého pouzdro a podobných výrazov v iných slovanských jazykoch je „niečo napuchnuté“. Vzhľadom na rozsah príbuzenstva tohto slova v slovanských jazykoch odmieta autor slovníka názor niektorých etymológov, že by české slovo pouzdro mohlo mať pôvod v germánskom výraze fōdra.


Otázka z 31. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu puzdro