Otázka:

Je slovo vychytaný spisovné? Kedy sa najčastejšie používa? A výraz vychytávka je správny? Má aj nejaké synonymá?

Heslá:

vychytať, vychytať všetky muchy, vychytávka, upútavka, upútať, novinka, hit, ťahák, trhák, šláger, bestseller

Odpoveď:

 Slovo vychytaný je tvar (príčastie) slovesa vychytať vo význame „postupne (celkom) pochytať“, napr. vychytať všetky muchy (odstrániť drobné nedostatky). V takomto význame sa tvar vychytaný (aj ako prídavné meno) v súčasnosti používa v športovej terminológii v súvislosti s bezgólovou bilanciou zápasu, napr. trinásť zápasov vychytaných na nulu; pokazili brankárovi radosť z deviatej vychytanej nuly, a prenesene aj vo význame „byť zbavený nedostatkov; ktorému sa odstránili nedostatky“, napr. v spojeniach vozidlá ešte nemali vychytané detské choroby; majú dobrú cenu a vychytané azda všetky konštrukčné i technologické chyby. S týmto významom súvisí aj fungovanie slova vychytaný ako prídavného mena „dokonalý, zdokonalený, štýlový, bezchybný, vynikajúci, perfektný ap.“, napr. vychytané audiny; mal vychytaný štýl; vychytaný jazzový klub. Možno tiež pripustiť aj súvis s prídavným menom vychytený „všeobecne obľúbený, vychýrený, chýrny“. 

Motivácia vzniku slova vychytávka nie je úplne jasná, nepochybne však súvisí so slovesom vychytať (v jeho novšom význame) a bolo utvorené z nedokonavej podoby vychytávať pomocou prípony -ka podobným slovotvorným postupom, aký sa uplatnil pri slovách vykopávka ← vykopávať, rozkopávka ← rozkopávať, upútavka ← upútavať, nahrávka ← nahrávať, prihrávka ← prihrávať

Napriek významovej nejasnosti je slovo vychytávka pomerne frekventované, z databázy Slovenského národného korpusu vyberáme na ilustráciu tieto doklady o jeho fungovaní: o vychytávkach pravidelne každé dva týždne informujú vo svojich letákoch distribuovaných do poštových schránok; grafický dizajn webu je ladený do červenej farby, nevyniká nijakými grafickými vychytávkami;  televízia prinesie premiérovú telenovelu, ktorá patrí k žánrovým vychytávkam; turistické vychytávky Paríža; najnovšie kozmetické  vychytávky; internetový portál s najväčšími módnymi  vychytávkami  hviezd; treba spomenúť  vychytávky, pomaly sa stávajúce štandardom (slovo vychytávka tu možno štylisticky hodnotiť  ako slangový výraz).

Vo všetkých uvedených príkladoch možno slovo vychytávka nahradiť, a to niektorým z týchto (väčšinou príznakových) synoným: novinka, hit (v novšom význame „módny výstrelok, vychytená vec, dačo mimoriadne módne, supermódne, hľadané, žiadané“ ako expresívne slovo; porov. posledné vydanie Veľkého slovníka cudzích slov), ťahák, trhák (obidve vo význame „niečo /kniha, film, športové podujatie ap./, čo vyvoláva neobyčajný záujem verejnosti“ ako hovorové expresívne slová), šláger (tu nie vo význame „pesnička“, ale novšie „módna novinka, módny výstrelok“ ako hovorové expresívne slovo) alebo bestseller (nie ako „kniha sezóny“, ale novšie vo význame „novinka, o ktorú má verejnosť momentálne najväčší záujem“; porov. Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, 2006).

Keďže prídavné meno vychytaný a podstatné meno vychytávka sa do slovenčiny dostali z češtiny, uvádzame pre úplnosť spracovanie týchto slov v novších českých výkladových slovníkoch venujúcich sa neologizmom (Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2, Praha: Academia 2004, ďalej SN2) a nespisovným slovám (Slovník nespisovné češtiny, Praha: 2006, ďalej SNČ). V SN2 sa prídavné meno vychytaný vysvetľuje ako „dôvtipný, nápaditý, skvele vyhotovený“ a slovo vychytávka ako „dôvtipná, nápaditá, skvele urobená vec, dôvtipné, nápadité riešenie“. V SNČ je pri prídavnom mene vychytaný výklad „1. so starostlivo odstránenými chybami; 2. premyslený, múdry“ a pri podstatnom mene vychytávka „1. nápadité riešenie; 2. výhodná kúpa“.


Otázka z 07. 09. 2009 bola zodpovedaná dňa 17. 09. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu vychytať