Otázka:

Je správne "rozhodovanie žiakov o svojej budúcej profesii" alebo "rozhodovanie sa žiakov o svojej budúcej profesii"?

Heslá:

zvratné sa, si, slovesné podstatné mená

Odpoveď:

 Pri slovesných podstatných menách utvorených od zvratných slovies sa zvratné sa, si zvyčajne vypúšťa: učiť sa – učenie, umývať sa – umývanie, okrikovať sa – okrikovanie, písať si – písanie. Ak však treba v texte odlíšiť zvratné sloveso od nezvratného, zvratné sa, si sa ponecháva aj pri slovesnom podstatnom mene: učenie (napr. žiaka) od slovesa učiťučenie sa (t. j. vzdelávanie vlastnej osoby) od slovesa učiť sa, umývanie (riadu) od umývať umývanie sa (= seba) od umývať sa, okrikovanie (detí) od okrikovať – okrikovanie sa (kričanie jedného na druhého) od okrikovať sa, písanie (reportáže) od písať – písanie si (= vzájomná korešpondencia) od písať si. Slovné spojenie rozhodovanie žiakov o svojej budúcej profesii je dostatočne zrozumiteľné, preto nie je potrebné k slovesnému podstatnému menu rozhodovanie pridávať zvratné sa.

Možno ešte doplniť, že zachovaním zvratného sa, si pri slovesných podstatných menách sa zvýrazňuje buď reflexívny význam (vtedy možno sa, si nahradiť zámenom seba, sebe – napr. pri slovesných podstatných menách učenie sa, umývanie sa, objednanie si), alebo recipročný význam (vyjadruje sa vzájomnosť, napr. okrikovanie sa, písanie si). Niektoré slovesné podstatné mená so zvratným si sa od nezvratných slovesných podstatných mien významovo odlišujú, napr. uvedomenie (vedomie príslušnosti k istému spoločenskému celku, napr. národu) – uvedomenie si (spoznanie, pochopenie niečoho, napr. súvislostí, nedostatkov), predstavovanie (nového pracovníka) od predstavovaťpredstavovanie si (ideálnej dovolenky) od predstavovať si vo význame „vytvárať si o niekom, niečom predstavu“.

 


Otázka z 25. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu zvratné sa