Otázka:

Ako treba písať prídavné mená typu vysoko výkonný, ultra čistý – spolu alebo osobitne?

Heslá:

vysoko-, vysokofrekvenčný, vysokovýkonný, vysokopostavený

Odpoveď:

Príslovka vysoko v spojení s prídavným menom alebo príčastím sa píše osobitne, napr. vysoko luxusný (dom), vysoko úspešný projekt, vysoko znejúci tón. Popri slovných spojeniach príslovky vysoko s prídavným menom alebo príčastím sa používajú zložené prídavné mená, ako napr. vysokofrekvenčný, vysokonapäťový, vysokotlakový, vysokozdvižný, vysokohorský, vysokoškolský, vysokopríjmový a pod. (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, i Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, ktoré sú sprístupnené na stránke slovniky.juls.savba.sk). Tieto zložené prídavné mená vznikli zo slovných spojení a v ich prvej časti nie je príslovka vysoko, ale prídavné meno, ktorého koncová hláska sa po odtrhnutí nahradila spájacou morfémou -o, napr. vysoká frekvencia – vysok-o-frekvenčný, vysoké napätie – vysok-o-napäťový, vysoký tlak – vysok-o-tlakový atď. Mnohé zo zložených prídavných mien s prvou časťou vysoko- sa uplatňujú ako odborné výrazy, zároveň sa však prejavuje tendencia neoddeľovať túto časť od prídavného mena alebo príčastia ani pri pomenovaniach, ktoré nemajú terminologickú platnosť. To znamená, že hranica medzi slovnými spojeniami pozostávajúcimi z príslovky vysoko a prídavného mena alebo príčastia a zloženými prídavnými menami s prvou časťou vysoko- nie je celkom striktne vymedzená. Pri rozhodovaní sa medzi  dvoma spôsobmi pravopisu niekedy záleží na tom, s akým slovom sa daný výraz spája. Tak je to napr. s výrazmi vysokopostavený/vysoko postavený. Prídavné meno vysokopostavený sa odvodzuje od združeného pomenovania vysoké postavenie a možno ho použiť v spojení so slovami človek, ľudia, úradník a pod., napr. vysokopostavený človek, vysokopostavení ľudia, vysokopostavení úradníci. Spojenie príslovky vysoko s adjektivizovaným príčastím  postavený je namieste použiť napr. v spojení vysoko postavený dom, vysoko postavená hrádza, vysoko postavené hradby. Zložené prídavné meno vysokovýkonný sa používa najmä v slovných spojeniach vysokovýkonný motor, vysokovýkonný počítač, vysokovýkonné automobily, vysokovýkonné čerpadlo.

O zložených prídavných menách s prvou časťou ultra- sa dočítate v elektronickej poradni po vpísaní slova ultra.


Otázka z 23. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vysoko-