Otázka:

Ktorý Karlo alebo Carlo dal meno Karlovej Vsi?

Heslá:

Karlova Ves, Karolov Karlov

Odpoveď:

Otázku, s ktorou ste sa na nás obrátili, by ste mali smerovať na historikov.

            Na oficiálnej stránke Karlovej Vsi http://www.karlovaves.sk/symboly-mestskej-casti sa pri opise erbu Karlovej Vsi uvádza, že v štíte erbu ostalo písmeno C (Carolus) a v jeho strede strapec hrozna. Písmeno C symbolizuje kráľa Karola I. Róberta z rodu Anjouovcov, ktorý v prvej polovici 14. storočia zabezpečoval ochranu krajiny vrátane vtedajšej Bratislavy pred nebezpečenstvom vojny. Nastolený mier umožnil úspešný rozvoj obce a budovanie jej hospodárstva. Ako sme však spomenuli, potvrdiť alebo vyvrátiť názor, že Karlova Ves je pomenovaná podľa Karola Róberta, by Vám mohli iba historici.

            Ak Vám išlo o to, prečo sa dnešná mestská časť nazýva Karlova Ves a nie Karolova Ves, vysvetlenie nájdete v príspevku Ladislava Dvonča, ktorý vyšiel v časopise Slovenská reč v roku 1964 a je sprístupnený na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/ediela/sr/1964/2/sr1964-2-lq.pdf. Píše: „Rodné meno Karol sa

v dnešnej spisovnej slovenčine skloňuje bez vynechávania samohlásky o napr. gen. sg. Karola, dat. sg. Karolovi. Kedysi sa však samohláska o pri skloňovaní tohto slova vynechávala (ako je to aj dnes pri skloňovaní slov posol – gen. sg. posla, orol – gen. sg. orla, Pavol – gen. sg. Pavla ap.). Pravidlá slovenského pravopisu z r. 1931 výslovne uvádzali v gen. sg. podobu Karla (str. 150). Od Pravidiel z r. 1940 sa však už používajú podoby

Karola, Karolovi atď.“ Názov v podobe Karlova Ves (z r. 1920) vychádza zo staršieho stavu spred roka 1940, keď sa meno Karol skloňovalo s vynechávaním samohlásky o, čomu zodpovedalo aj odvodzovanie privlastňovacieho prídavného mena Karlov – Karlova Ves. Táto staršia podoba názvu sa udržala podnes.  


Otázka z 22. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 30. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Karlova Ves