Otázka:

V pracovných ponukách sa uvádza názov pracovnej pozície pizzér alebo pizziar (vo význame "človek, ktorý pripravuje pizzu"). Je takéto označenie správne?

Heslá:

pizzér, pizziar, pizzaiolo

Odpoveď:

Tejto problematike sa venovala naša kolegyňa Iveta Vančová v roku 2008 v príspevku do Kultúry slova nazvanom Pizzer, pizzér, pizziar či pizzaiolo?, ktorý si môžete prečítať v elektronickej podobe na stránke http://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2008/2/ks2008-2.pdf. Došla k tomuto záveru: „Všetky tri podoby pizzer, pizzér aj pizziar sú správne utvorené, nie

sú však zatiaľ lexikograficky spracované a ťažko odhadnúť, ktorá z nich sa v slovenčine udomácni natoľko, že sa zaradí aj do Slovníka súčasného slovenského jazyka. Pred pôvodným talianskym pomenovaním pizzaiollo, ktoré nie je v slovenčine veľmi frekventované, odporúčame uprednostniť podobu pizzer alebo pizzér, resp. pizziar.


Otázka z 22. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 30. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pizzér