Otázka:

Ako správne uvádzať názvy mesiacov na začiatku riadkov v tabuľke? Má umiestnenie textu v konkrétnej kolónke vplyv na to, s akým začiatočným písmenom sa píše?

Heslá:

text v tabuľke, tabuľka, kolónky

Odpoveď:

Písanie textov v jednotlivých kolónkach v rámci tabuľky je záležitosť skôr technická (administratívna) než pravopisná. Prvé slovo v záhlaví stĺpca (vo Vašom prípade údaje v prvom riadku tabuľky Preddavok/mesiac, Dátum splatnosti, Výška preddavku) sa ustálene píše s veľkým začiatočným písmenom (porov. napríklad metodické pokyny na úpravu slovenských technických noriem alebo tabuľky použité v Pravidlách slovenského pravopisu). Pravopis textu v ostatných riadkoch sa osobitne neupravuje, no i tu sa častejšie píšu slová v prvom stĺpci s veľkým začiatočným písmenom (tzn. že názvy mesiacov v prvom ľavom stĺpci tabuľky je vhodné písať s veľkým začiatočným písmenom: Júl 2013, August 2013, September 2013. V ostatných kolónkach tabuľky možno uprednostniť malé začiatočné písmená.


Otázka z 22. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 30. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu text v tabuľke