Otázka:

Je podoba prídavného mena únijný správna? V slovníku sa uvádza len úniový.

Heslá:

úniový, únijný

Odpoveď:

Problematiku prídavných mien utvorených od názvu únia spracoval PaedDr. M. Považaj, CSc., v článku uverejnenom v Kultúre slova (http://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2009/2/ks2009-2.pdf). V závere článku píše, že prídavné mená úniový aj únijný/unijný boli utvorené náležitým spôsobom a navrhuje, aby sa do ďalších vydaní jazykových príručiek doplnili obe variantné podoby prídavného mena utvoreného príponou -ný, teda únijný aj unijný. Výskyt prídavných mien úniovýúnijný v Slovenskom národnom korpuse je porovnateľný (426 výskytov rozličných tvarov slova úniový, 459 únijný), variant unijný je zriedkavejší (63 výskytov k 21. 8. 2013).


Otázka z 21. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 23. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu úniový