Otázka:

Do r. 1945 samosprávne organy miest (najmä mestské zastupiteľstvo) posudzovali žiadosti občanov o prijatie do zväzku mesta. Išlo pravdepodobne o žiadosti o trvalý pobyt. Ako mám spojenie "prijatie do zväzku mesta" pretlmočiť dnešnému čitateľovi?

Heslá:

prijatie do zväzku mesta, zväzok

Odpoveď:

V slovníkoch slovenského jazyka vrátane Historického slovníka slovenského jazyka sme nenašli spojenie zväzok mesta. V šesťzväzkovom Slovníku slovenského jazyka, ktorý vychádzal v šesťdesiatych rokoch a v ktorom sú spracované excerpčné materiály aj zo štyridsiatych rokov, sa pri hesle zväzok uvádza iba spojenie zväzok miest, ktoré však má odlišný význam ako spojenie zväzok mesta. Nemôžeme Vám jednoznačne odporučiť, ako pretlmočiť súčasným čitateľom spojenie posudzovať žiadosti o prijatie do zväzku mesta, keď nám neviete spoľahlivo vysvetliť jeho význam (píšete: „pravdepodobne išlo o...“).

Ak ide o odbornú prácu, odporúčame Vám používať daný výraz tak, ako sa uvádza v historických dokumentoch, s tým, že na začiatku vysvetlíte, o čo išlo. V prípade nejasností Vám odporúčame konzultovať význam spojenia prijatie do zväzku mesta s historikmi. V danej súvislosti by sa zrejme dalo hovoriť o udeľovaní (mestského) občianstva.


Otázka z 19. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 27. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prijatie do zväzku mesta